เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้


นโยบายความเป็นส่วนตัว

โครงการนับหนึ่งโดย AMS-PHPT Research Collaboration ให้ความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจึงมีระบบในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และขั้นตอนการดำเนินงานที่รัดกุม อีกทั้งมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อป้องกันการเข้าถึง เปิดเผย นำไปใช้หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิได้รับอนุญาต เราจึงจัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้นเพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล การทำลายข้อมูล อีกทั้งสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งท่านสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ดังต่อไปนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมและใช้ ได้แก่

 • ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปที่เป็นข้อมูลแสดงตัวตนของท่าน (Identity Data) ซึ่งหมายถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลธรรมดาที่ทำให้สามารถระบุตัวตนของบุคคลได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น วันเดือนปีเกิด เพศ น้ำาหนัก ส่วนสูงเป็นต้น
 • ข้อมูลการติดต่อ เช่น เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ไลน์ และ แอปพลิเคชันส่งข้อความ
 • ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น IP Address คุกกี้ ข้อมูลระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ ข้อมูลบันทึกกิจกรรม ข้อมูลระบุตัวตนที่เก็บอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data) ซึ่งหมายถึง ข้อมูลตามมาตรา 26 ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลชีวภาพ ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลเชื้อชาติ ข้อมูลพฤติกรรมทางเพศ เป็นต้น

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง เช่น เมื่อท่านใช้บริการและให้ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของโครงการ

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 • เพื่อประโยชน์โดยตรงที่เกี่ยวเนื่องต่อการรับบริการของท่านกับโครงการนับหนึ่ง และเปิดเผยข้อมูลของท่านให้กับพันธมิตรของโครงการนับหนึ่ง ในลักษณะของการส่งต่อการรักษา หรือเพื่อประโยชน์ต่อชีวิตของท่าน ซึ่งท่านได้ให้ความยินยอมในวัตถุประสงค์ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
 • เพื่อติดต่อ ผ่านทางโทรศัพท์ ข้อความ อีเมล ไลน์ หรือไปรษณีย์ หรือผ่านช่องทางอื่นใด เพื่อสอบถามหรือแจ้งให้ท่านทราบ หรือเพื่อตรวจสอบและยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับท่าน หรือแจ้งข้อมูลข่าวสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ตามที่จำเป็นและเหมาะสม
 • ทั้งนี้ในบางกรณีโครงการนับหนึ่ง อาจใช้ฐานตามที่กฎหมายกำหนดในการประมวลผล เก็บ รวมรวม ใช้ รวมถึงเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์อันชอบธรรมของโครงการนับหนึ่ง เช่น การป้องกัน รับมือ ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการกระทำที่ผิดกฎหมายต่างๆ ซึ่งรวมถึงการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่หน่วยงานที่ดำเนินกิจกรรมในลักษณะเดียวกันกับเราเพื่อประโยชน์สาธารณะ รวมถึงการส่งต่อไปยังภาคีเครือข่ายของโครงการและ/เพื่อการดังกล่าว ภายใต้นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของภาคีเครือข่าย เพื่อบริหารและรักษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงการนับหนึ่งกับท่าน เป็นต้น

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โครงการนับหนึ่งจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ภาคีเครือข่ายของโครงการ ซึ่งได้แก่ คลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ที่ลงนามในบันทึกความร่วมมือกับโครงการเพื่อประโยชน์โดยตรงที่เกี่ยวเนื่องต่อการรับบริการของท่าน เป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะส่งต่อการรักษา หรือเพื่อประโยชน์ต่อชีวิตของท่าน บุคคลหรือหน่วยงานอื่นใดที่ท่านให้ความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลหรือหน่วยงานนั้น ๆ

สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

 • สิทธิในการขอถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิขอเพิกถอนการให้ความยินยอมที่จะให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอมของท่านจะมีข้อจำกัดในการที่ทำให้ท่านไม่ได้รับการให้บริการต่ออันเนื่องมาจากเราต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการให้บริการ
 • สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอทราบและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในความ รับผิดชอบของโครงการนับหนึ่ง หรือขอให้โครงการนับหนึ่งเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมได้
 • สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ท่านมีสิทธิขอให้โครงการนับหนึ่ง ดำเนินการแก้ไขเพื่อให้ข้อมูลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 • สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล และห้ามประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิขอให้โครงการนับหนึ่ง ลบ หรือ ทำลาย หรือ ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ในกรณีที่โครงการนับหนึ่ง ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว เช่น ท่านขอเลิกรับบริการจากโครงการนับหนึ่ง หรือ กรณีที่โครงการนับหนึ่ง ไม่มีฐานทางกฎหมายที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการร้องเรียนท่านมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่ท่านเห็นว่าโครงการนับหนึ่ง พนักงานของโครงการนับหนึ่ง หรือผู้ให้บริการภายนอกที่เกี่ยวข้อง ฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล โครงการนับหนึ่ง ให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล โครงการนับหนึ่ง มีมาตรการในการบริหารจัดการ (Organizational Measure) และมาตรการเชิงเทคนิค (Technical Measure) เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของท่านโดยมิได้รับอนุญาตหรือการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ระบบสารสนเทศในการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด นโยบายการรักษาข้อมูลความลับ เป็นต้น และโครงการนับหนึ่ง ได้มีการปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติและมาตรฐานขั้นต่ำดังกล่าวเป็นระยะๆ ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ให้บริการภายนอก ก็ยังคงมีหน้าที่ต้องรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามสัญญารักษาความลับที่ได้ลงนามไว้กับโครงการนับหนึ่ง และในกรณีที่เรามีความจำเป็นต้องส่ง หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศที่มีมาตรฐานการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลต่ำกว่าประเทศไทย

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ท่านยุติความสัมพันธ์ หรือยกเลิกการรับบริการจากเรา โครงการนับหนึ่งจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาตามนโยบาย แนวปฏิบัติต่างๆ ในเรื่องการจัดเก็บ ทำลายเอกสารภายในของโครงการนับหนึ่ง และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการเก็บแล้ว โครงการนับหนึ่ง จะทำลาย ลบ หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารุระบุตัวตนของผู้ที่เป็นข้อมูล

หน้าที่ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีหน้าที่ตรวจสอบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่โครงการนับหนึ่งได้รับ มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และมีหน้าที่ต้องแจ้งให้ทราบถึงความถูกต้องและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลโดยเร็ว

ช่องทางการติดต่อ ในกรณีที่ท่านต้องการติดต่อหรือมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล หรือมีข้อร้องเรียนใดๆ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของโครงการนับหนึ่งได้ที่ อีเมล pdpa@phpt.org

นโยบายความเป็นส่วนตัวจะถูกปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเสมอ เมื่อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว ท่านสามารถตรวจสอบฉบับที่ล่าสุดได้ที่ www.napneung.org